Koncepcja pracy

 

 

 

KONCEPCJA PRACY MUZYCZNEGO PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNEGO „BAJOKO”

na lata 2014-2017

 

 

          Koncepcja pracy zgodna jest z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz z aktami wykonawczymi do ustawy, w tym w szczególności z podstawą programową wychowania przedszkolnego, a także ze Statutem Przedszkola.

 

Motto:

 

Picasso: „ Wszystkie dzieci rodzą się artystami”.

 

004 picasso

 

 

MISJA

          Odkrywamy i rozwijamy wrodzone talenty dzieci. W swoich działaniach wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych stawiamy na kreatywność małego człowieka, rozumianą jako proces tworzenia nowych, wartościowych pomysłów, które powstają poprzez interakcje różnych dziedzin i sposobów patrzenia na różne rzeczy. Uczymy dzieci umiejętności, które mają im pomóc stawić czoła przyszłości.

 

 

WIZJA

          Jesteśmy wiodącą placówką w regionie, która poprzez dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną i ofertę edukacyjną z powodzeniem przygotowuje młodego człowieka do dalszej edukacji, rozbudzając w nim ciekawość otaczającego świata.

 

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

 

           Przedszkole mieści się w Dąbrowie Górniczej, przy ul. 11 Listopada 1. Powstało w 2011 roku. Posiada dwa oddziały, w tym oddział integracyjny.

           Wyróżnia się dużą, otwartą przestrzenią, a także posiada konstrukcję ze zjeżdżalniami, przeszkodami, kładką do ćwiczenia równowagi, suchy basen z kulkami, a także trampolinę.

           Przedszkole, poprzez funkcje: wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną, realizuje działania, zmierzające do pielęgnowania i rozwijania bogactwa wrodzonych talentów młodego człowieka.

           Wychowując, uczymy szacunku do drugiego człowieka, przestrzegania zasad dobrego wychowania, a także propagujemy zdrowy i higieniczny tryb życia.

           Opiekując się dziećmi, stwarzamy bezpieczne i stymulujące do rozwoju warunki, zapewniamy życzliwą atmosferę, a także współpracujemy z rodzicami.

           Edukując, wyposażamy w wiedzę i umiejętności, uczymy samodzielnego, logicznego myślenia, działania oraz komunikowania się. Dbamy o wszechstronny rozwój duchowy i fizyczny. Dostrzegamy talenty i zdolności dzieci i staramy się je rozwijać. Przygotowujemy wychowanków do następnego etapu edukacji i funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

           Dzieci, poprzez fachową wiedzę nauczycieli, bezpieczne i stymulujące do rozwoju warunki, a także dzięki nieskrępowanej zabawie mogą zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności.

           Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Prowadzimy obserwację i diagnozę przedszkolną i na jej podstawie organizujemy zajęcia wspomagające rozwój dziecka.

           Każde dziecko w Przedszkolu jest traktowane indywidualnie i podmiotowo. Metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci, tak aby opuszczając Przedszkole były pewne swoich umiejętności.

           W Naszym Przedszkolu panuje serdeczna, rodzinna atmosfera pełna zrozumienia i życzliwości, w której każde dziecko czuje się bezpiecznie i w tym klimacie może w pełni rozwijać swoje zainteresowania, a Rodzicom daje poczucie, iż dzieci pozostawione są w miejscu, które jest przedłużeniem warunków domowych. Wspomniana atmosfera, dodatkowo profesjonalizm i zaangażowanie wszystkich pracowników Przedszkola przekładają się na dobry odbiór Przedszkola wśród Rodziców i promocję Przedszkola w gronie znajomych.

           Przedszkole, w ramach oddziału integracyjnego, stwarza sprzyjające warunki do integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, a także uczy tolerancji, akceptacji i odpowiedzialności za drugiego człowieka.

           W swojej pracy nauczyciele korzystają z urządzeń multimedialnych: laptopy, rzutniki, a także z gier z wykorzystaniem konsoli X-box, dzięki czemu przygotowują dzieci do posługiwania się technologią informacyjną.

           Integracja z rodzicami, którzy biorą aktywny udział w życiu Przedszkola, zaspokaja w dziecku podstawowe potrzeby rozwojowe, poprzez poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy oraz daje możliwość ukazania Rodzicom talentów dziecka. Wszystkie spotkania integracyjne z Rodzicami oraz przedstawienia organizowane są dla całej społeczności przedszkolnej, co sprzyja lepszemu poznaniu Rodziców, którzy tworzą JEDNĄ wspólnotę.

           W naszym Przedszkolu panują niestandardowe warunki lokalowe. Otwarta przestrzeń oraz dodatkowe atrakcje (trampolina, suchy basen z kulkami, karuzele) są ogromnym wyzwaniem wychowawczym dla nauczycieli. Jednak jasne reguły i konsekwencja w działaniu nauczycieli szybko przynoszą pożądane rezultaty: dzieci uczą się zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialności za własne zachowanie, a także przestrzegania ustalonych zasad.

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 • rozwijanie indywidualnych talentów dzieci,

 • przygotowanie do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

 • doskonalenie jakości pracy Przedszkola poprzez współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli oraz promowanie placówki.

METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU:

1. Kinezjologia edukacyjna – metoda Paula Dennisona.

2. Aktywne słuchanie muzyki- metoda Batti Strauss.

3. Ruch rozwijający – metoda Weroniki Sherborne.

4. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości- metoda Dramy.

5. Pedagogika zabawy - KLANZA.

6. Wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka- metoda Dobrego Startu wg Marty Bogdanowicz.

 

SPOSOBY REALIZACJI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 • identyfikacja i rozwój talentów dzieci,

 • realizacja podstawy programowej,

 • organizacja zajęć dodatkowych,

 • organizacja zajęć wyrównawczych: logopedycznych, rewalidacyjnych, fizjoterapeutycznych,

 • stosowanie nowatorskich metod pracy,

 • doskonalenie zawodowe nauczycieli,

 • integracja z rodzicami,

 • integracja ze środowiskiem lokalnym.

 

         Bogata oferta zajęć dodatkowych, wynikająca z potrzeby rozwoju indywidualnych talentów dzieci, a także utworzonych na prośbę rodziców:

 • rytmika,

 • taniec,

 • plastyka,

 • doświadczenia przyrodnicze,

 • sport,

 • szachy,

 • zabawy z językiem angielskim,

 • religia,

 • robotyka Lego,

 • X-box i zabawy z komputerem,

 • zajęcia ogólnorozwojowe.

         Ponadto dla dzieci o specjalnych potrzebach kształcenia prowadzone są zajęcia z rehabilitacji, logopedii i rewalidacji, a także dostępne są konsultacje z psychologiem dziecięcym.

         Koncepcja pracy została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 20.08.2014r.

         Koncepcja, na wniosek rodziców, może ulec modyfikacji.